Biseer-Kerux BV
Dienstbaar & Verkondiging


Onze diensten als coach en counselor

Rouw-, Relatie, Personal Coach Nederland

BISEER-KERUX biedt coaching trajecten aan binnen het levensbeschouwelijke domein. Het betreft trajecten aangaande zingeving van het leven, persoonlijke identiteit, religieuze identiteit, begeleiding bij de invulling van een roeping, (Christelijk) leiderschap, en andere vraagstukken die gelinkt zijn aan maatschappij en religie. Coaching is juist bedoelt om je vragen niet alleen te beantwoorden. Samen mogen we aan de slag gaan om jouw vragen te beantwoorden. Een coaching traject bestaat altijd uit een kennismakingsgesprek met daaropvolgend 6-8 sessies. In overleg kan hiervan worden afgeweken. De cliënt bepaalt zelf de frequentie van sessies. Echter, het is aanbevolen om minimaal een interval van 1 week tussen de sessies te houden. Deze tijd is nodig voor reflectie en het uitvoeren van opdrachten. De doelgroep voor coaching betreft individuele mensen en stellen.

Rouwcoach nederdland

  • Rouw en verlies: misschien bekijk je het niet direct zo maar rouwen is wel degelijk een werkwoord. Aan jouw rouw ging een onherroepelijk verlies vooraf en door dit verlies veranderde jouw levenssituatie. Er ontstaat een leegte waardoor de zin en waarden van jouw bestaan in een ander daglicht kwam te staan. Het is zaak om die leegte een plek te geven en te kunnen doorgaan met je leven.willen we je graag helpen om deze lege plaats in je leven weer op te vullen. Dit doen we vanuit een Christelijke gedachten.
  • Verlies van een dierbare: Het heengaan van een dierbare heeft een diepe impact op ons leven. Elk mens reageert anders op het heengaan van een dierbare. De ene is in een diepe shock, de andere is verdoofd. Sommige laten hun emoties de vrije loop, waar andere dichtslaan en zich terugtrekken. De rouwcoach nederland van BISEER-KERUX wij je graag helpen om jouw verlies een juiste plaats in jouw leven te geven zodat dit niet jouw leven gaan blokkeren.
  • (Dreigend) verlies van werk en inkomen: Indien je geconfronteerd wordt met het (dreigende) verlies van werk en inkomen zal dit veel emoties bij jou gaan losmaken. Jouw toekomstbeeld veranderd en dit heeft persoonlijke gevolgen, maar ook gevolgen voor jouw dierbaren. Door het verlies van werk en inkomen kan jouw levernsverhaal ingrijpend worden verandered. Binnen BISEER-KERUX helpen wij je graag aan handvaten om hier op een goede manier mee om te gaan zodat gevaren als depresiviteit geen grip op jouw leven kunnen krijgen. Binnen BISEER-KERUX werken we altijd oplossingsgericht en daarom bieden we jou ook de mogelijkheid aan om je te begeleiden in jouw zoektocht naar een nieuwe baan. Twee weten er immers meer dan één.
  • Verlies van gezin, relaties en vriendschappen: BISEER-KERUX verzorgt coaching trajecten wanneer jouw relatie op de klippen is gelopen. Een goede vriendschap (abrupt) wordt beeïndigd. Dit is voor alle betrokken een traumatische ervaring. Wanneer relaties of vriendschappen beëindigd worden is er spraken van verlies, rouw en onthechting.  Dit verlies mag een plek in jouw leven krijgen. Het is goed om over dit verlies te leren rouwen om vandaaruit nieuwe relaties aan te kunnen gaan. Daarbij is het verhaal van eventueel betrokken kinderen van groot belang omdat een echtscheiding voor kinderen  een traumatische ervaring is. Het kan hun eigen levensverhaal negatief beïnvloeden.

relatiecoach nederdland

  • Relatiecoaching: deze relatiesessies staan in het teken om jullie relatie te redden. Binnen BISEER-KERUX willen wij graag helpen om jullie zelfstandig je verhaal te vertellen en te luisteren naar het verhaal van je partner. Waar mogelijk willen wij graag helpen om jullie verhalen opnieuw op elkaar af te stemmen en samen te voegen tot één verhaal. Dan ontstaat iets van het paradijselijke beeld symboliserend hoe twee mensen opniuew één mogen worden trouw aan elkaar en zichzelf. Dat levert een verhaal op dat gehoord mag worden.
  • Persoonlijke zingeving van aan het leven: heeft het leven wel zin? Slaapt God (ps. 44)? Is Hij de grote afwezige in onze wereld? In mijn leven? Hoe kan ik leven als een goed Christen? Bestaat zoiets als een goed Christen? Hoe kan ik in deze moderne werel iets van Gods aanwezigheid in mijn leven zichtbaar makend? Een wereld waar God schijnbaar geen rol meer speelt. Binnen BISEER-KERUX helpen wij je graag om soortgelijke diepe filosofische vragen vanuit een Christelijk perspectief te beantworden.
Coach Nederland
  • Persoonlijke en religieuze Identiteit: wie is God? Bestaat God? Welke plaats heeft God in mijn leven? Mag ik mezelf een kind van God noemen? Een kleine greep uit religieuze identiteitsvraagstukken waar wij binnen BISEER-KERUX jou graag mee zouden willen helpen om ze te beantwoorden. Ook het verlies van jezelf, jouw eigenwaarden en jouw identieteit kan onderdeel zijn van deze coaching sessies. Over dit verlies mag gerouwd worden en samen kunnen we opzoek gaan naar jouw persoonlijkheid en identiteit om dit onderdeel uit te laten maken van jouw vernieuwd levensverhaal.
  • Invulling geven aan roeping tot ambtsdrager en leiderschap: help; SOS; wat te doen als God je roept als ambstrager, voorganger of predikant? Wat te doen als God je roept om plaats te nemen in een openbaar bestuur? Hoe kan ik mijn Christelijke identiteit behouden als ik onderdeel ben/wordt van een seculuur bestuursorgaan? Hoe kan ik trouw blijven aan God? Allemaal vragen waar BISEER-KERUX je mee kan helpen om de juiste antwoorden te vinden.

Counselor in Nederland

BISEER-KERUX biedt counseling aan voor mensen die niet direct gelieerd zijn aan een kerkgenootschap of door levensomstandigheden verder van een kerkelijk gemeenschap afstaan. Waarbij de drempel te hoog is geworden om toenadering tot een bepaald kerkgenootschap te zoeken. Hierbij valt te denken aan herinneringsdiensten, jubilea of andere gelegenheden waar een voorganger is gewenst. Daarnaast biedt BISEER-KERUX een gecombineerd traject aan waarbij o.a. rouwbegeleiding centraal staat. Het omvat alle vormen van rouw zoals het overlijden van een dierbare, maar ook het verlies van werk en relaties. Dit traject kan gecombineerd worden met coaching, een spreekbeurt, of een totaalpakket. De doelgroep voor counseling betreft individuele mensen, stellen, en families. 

Spreekbeurten in Nederland

BISEER-KERUX verzorgt spreekbeurten binnen religieuze evenemecwdiensten, jubilea, en andere levensveranderlijke gebeurtenissen waarbij een religieuze spreker is gewenst. BISEER-KERUX verzorgt ook spreekbeurten op gemeentedagen, mannendagen, gezinsdagen, vrouwendagen, en andere religieuze samenkomsten die niet direct gelinkt zijn aan de zondagse erediensten.

Trainer, trainingen en opleidingen in leiderschap

BISEER-KERUX biedt als trainer en opleider trainingen aan. De volgende standaard trainingen zijn inmiddels ontwikkelt:

Paradijselijke taal vs. religieuze taal in het Christedndom
In deze cursus leer je het verschil tussen Paradijselijke taal zoals God heeft ingeschapen in de mens en religiezue taal gebruikt binnen de drie Abrahamitische religieuze stromingen. Binnen deze cursus staan de eerste drie hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis centraal. Je leert hoe deze eerste drie hoofdstukken als samenvatting van de Bijbel kan worden beschouwd.

De rol van rouwzijn binnen het moderne Christendom en onze moderne samenleving (Ezer)
Het vervolg op de eerste training zoomt in op de rol van vrouw als echtgenote, moeder, leider en werkneemster in onze moderne tijd. Je maakt kennis met het woord Ezer en leert de Bijbelse verbintenissen met dit woord. Na deze training heb je het diepste Goddelijke geheim aangaande vrouwzijn leren verstaan.

Christelijk leiderschap - Alleen iets  voor mannen?

Deze training kan beschouwd worden als slotstuk binnen de drieluik van de trainingen binnen Biseer-Kerux. Je leert de vraag te beantwoorden of dat mannen alleen geroepen zijn voor leiderschapsposities. Of zijn vrouwen ook geroepen als leiders? Of mogen ze alleen maar lijdzaam toezien? Om deze training succesvol te doorlopen is het aangeraden om de eerste twee trainingen ook gevolgd te hebben. 

E-mailen
Bellen
Map
Info